Algemene voorwaarden

I ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Verkoop-, Leverings-, en Aannemingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
”MN Kozijn”: MN Kozijn B.V. gevestigd te 5836 BA Sambeek Maasstraat 7;
“Koper”: Degene die bij MN Kozijn B.V (een) roerende za(a)k(en) koopt (koopovereenkomst);
“Opdrachtgever”: Degene die aan MN Kozijn B.V. een opdracht verstrekt tot het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (overeenkomst van aanneming van werk).
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De bepalingen die specifiek betrekking hebben op koop en levering van zaken zijn, opgenomen in “I Algemeen gedeelte” en in “II Bijzonder gedeelte, onderdeel A: “Verkoop- en leveringsvoorwaarden”. De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten betreffende aanneming van werk, zijn opgenomen in “I Algemeen gedeelte” en in “II Bijzonder gedeelte,
onderdeel B: “Voorwaarden voor aanneming van werk”.
2. Op alle opdrachten aan, aanbiedingen en offertes van, en overeenkomsten met MN Kozijn B.V. zijn van toepassing de in artikel 2.1. van deze voorwaarden bedoelde bepalingen, hierna ook te noemen “de voorwaarden”.
3. Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden wordt door MN Kozijn B.V. niet aanvaard en doet deze inkoop-, aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst, tenzij deze door MN Kozijn B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4. Indien een overeenkomst is gesloten tussen MN Kozijn B.V. en twee of meer opdrachtgevers, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk jegens MN Kozijn B.V. gebonden.
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1. Een door MN Kozijn B.V.uitgebrachte aanbieding/offerte is vrijblijvend en geldig voor een periode van twee maanden. De overeengekomen prijs is inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
2. De overeengekomen prijs kan door MN Kozijn B.V. niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de koper/opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door MN Kozijn B.V., respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door MN Kozijn B.V. aan de opdrachtgever.
Voorwaarden zijn op naam , gaan niet over op nieuwe bewoners.
Artikel 5 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, zal betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen zendt MN Kozijn B.V. telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de koper/opdrachtgever toe. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop MN Kozijn B.V. de termijnfactuur aan de koper/opdrachtgever heeft toegezonden.
4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de koper/opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de koper/opdrachtgever zijn de vorderingen van MN Kozijn B.V. en de verplichtingen van de koper/opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 6 Incassokosten
1. Is de koper/opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de koper/opdrachtgever. In ieder geval is de koper/opdrachtgever in het geval van een
geldvordering verschuldigd:
– over de eerste 2950,00 50 %
– over het meerdere tot 5900,00 30 %
– over het meerdere tot 14.747,00 20 %
– over het meerdere tot 59.000,00 10 %
– over het meerdere 5 %
2. Indien MN Kozijn B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 7 Garantie
1. Indien schriftelijk een garantie is overeengekomen voor (onderdelen van) de af te leveren zaken, of (onderdelen van) de te verrichten werkzaamheden, betekent dit dat:
a. MN Kozijn B.V. zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken of gebrekkige uitvoeringen te vervangen of te herstellen, een en ander steeds ter vrije keuze van reparatie of herstel door MN Kozijn B.V.
b. De garantie geldt vanaf het moment van aflevering van een zaak of het gereedkomen van het werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan tot aan het einde van de overeengekomen periode, mits door de opdrachtgever aan al diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst is voldaan en met dien verstande dat de garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MN Kozijn B.V. door opdrachtgever of derden wijzigingen worden aangebracht in het geleverde of de verrichte werkzaamheden of daaraan werkzaamheden worden verricht;
c. De garantie niet van toepassing is bij:
· Onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door koper/opdrachtgever.
· Het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van MN Kozijn B.V.
· Gebreken welke ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil zoals brand, waterschade, aardbevingen, etc.
· De toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken of werkwijzen.
· Zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van of namens koper/opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens koper/opdrachtgever aangeleverde zaken.
2. Betreffende door MN Kozijn B.V. uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie verleend.

3. Het beweerdelijk niet nakomen door MN Kozijn B.V. van zijn garantieverplichtingen ontslaat koper/opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor koper/opdrachtgever voortvloeien uit enige met MN Kozijn B.V. gesloten overeenkomst.
Artikel 8 verplichting koper/opdrachtgever
Koper/opdrachtgever verklaart dat op de plaats waar MN Kozijn B.V. werkzaamheden verricht in het kader van een onder artikel 1 gesloten overeenkomst geen asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Indien door MN Kozijn B.V. echter asbest of asbesthoudende materialen worden aangetroffen is MN Kozijn B.V. bevoegd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de koper/opdrachtgever het asbest of de asbesthoudende materialen heeft laten verwijderen. Het verwijderen van het asbest vindt plaats voor rekening, risico en onder verantwoordelijkheid van de koper/opdrachtgever.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van MN Kozijn B.V. beperkt zich tot nakoming van de in artikel 7 vermelde garantieverplichting, behoudens opzet of grove schuld van MN Kozijn B.V..
2. Behoudens het bepaalde in lid 3 is elke verdere aansprakelijkheid van MN Kozijn B.V., waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, vervolgschade, of schade wegens aansprakelijkheid van koper/opdrachtgever jegens derden, uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens MN Kozijn B.V..
3. Indien de rechter mocht oordelen dat MN Kozijn B.V. geen beroep toekomt op lid 2, beperkt de aansprakelijkheid van MN Kozijn B.V. zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van MN Kozijn B.V. een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
4. Koper/opdrachtgever vrijwaart MN Kozijn B.V. voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het werk of de afgeleverde zaken, voor zover deze het gevolg zijn van feiten en omstandigheden die door MN Kozijn B.V. niet beïnvloed en/of voorzien konden worden en voor zover deze aanspraken verder gaan dan hetgeen waartoe MN Kozijn B.V. krachtens artikel 7 van deze voorwaarden verplicht is, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).
Klant is zelf verantwoordelijk voor het afdekken van spullen, tapijt etc.
Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is steeds Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
II BIJZONDER GEDEELTE
Onderdeel A: verkoop- en leveringsvoorwaarden
Artikel 11 Levering
1. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering of plaatsing zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en kosten die gemaakt zijn om de gekochte zaken te produceren, aan MN Kozijn B.V. verschuldigd zijn.
Artikel 12 Levertijd
1. Levering geschiedt zoveel mogelijk met inachtname van de op het contract vermelde termijn. Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van
werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan MN Kozijn B.V. van de benodigde grond- en/of hulpstoffen of ten gevolge van andere niet aan MN Kozijn toe te rekenen omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop MN Kozijn B.V. weer leveren kan, zonder dat MN Kozijn B.V. tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.
2. Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan 4 maanden wordt overschreden kan koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van de koper komen.
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door MN Kozijn B.V. geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken blijven eigendom van MN Kozijn B.V. tot het moment de koopprijs volledig is voldaan.
– 1 -II BIJZONDER GEDEELTE
Onderdeel B: voorwaarden voor aanneming van werk
Artikel 14 – Vergunningen
1. Indien voor het plaatsen van de bij MN Kozijn B.V. gekochte producten vergunningen nodig zijn is het risico van het niet verkrijgen van deze vergunningen voor opdrachtgever. Het niet verkrijgen van de benodigde vergunning is nimmer reden om de overeenkomst niet gestand te hoeven doen.
2. Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden komen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever terzake een vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil opdrachtgever zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) opdrachtgever moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning verlenende instantie moet binnen 14 dagen door opdrachtgever zijn voldaan; c) opdrachtgever moet alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunning verlenende instantie binnen 14 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar MN Kozijn B.V. hebben gestuurd; d) de vergunning moet definitief zijn geweigerd.
4. Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.
5. Bij een afwijzende beschikking op de door of namens opdrachtgever gedane aanvraag van de benodigde vergunning is opdrachtgever gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen. Indien opdrachtgever zulks weigert, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.
Artikel 15 – Meer- en minderwerk
1. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan MN Kozijn B.V verhoging van de prijs vorderen wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had behoren te begrijpen.
2. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van MN Kozijn B.V. verrekening van meerwerk onverlet.

Bezoek een van onze vestigingen. Klik hier.

Bezoek onze veelgestelde vragen pagina. Klik hier.